Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

A.ČEHO SE TÝKAJÍ TYTO ZÁSADY

Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům hodnotné produkty a služby na kvalitní odborné úrovni a zároveň chránit jejich osobní údaje.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) uvádějí, v jakých případech, z jakého důvodu a jak shromažďujeme či zpracováváme osobní údaje svých zákazníků, potenciálních zákazníků, spotřebitelů a uživatelů našich internetových stránek (dále jen „subjekty údajů“), popř. jak s těmito údaji jinak nakládáme (společně dále jen „zpracování údajů“). „Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace týkající se vaší osoby, které lze přímo či nepřímo použít k vaší identifikaci.

Naše společnost může zpracovávat vaše osobní údaje v souladu těmito Zásadami a v dalších případech, kdy získáváme vaše osobní údaje, jak je uvedeno níže. Naše Zásady ochrany osobních údajů je třeba vykládat ve spojení s dalšími právně závaznými informacemi nebo podmínkami, které vám poskytneme, když od vás budeme požadovat osobní údaje (případně později), nebo které jsou dostupné pod jiným odkazem na našich internetových stránkách.  

Používáte-li naše internetové stránky, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje získané pomocí souborů cookies, jak je uvedeno v našich Zásadách pro používání cookies. Tyto Zásady pro používání cookies si můžete přečíst zde

 

B.KDO ZODPOVÍDÁ ZA VAŠE ÚDAJE?

Správcem vašich osobních údajů je společnost 

TP Optometry s.r.o., se sídlem Olšany 51, Olšany, 683 01, IČO: 08044759, zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 111603/SL1/KSBR Krajský soud v Brně (dále jen „Správce“) 

TP Optometry je Správcem informací spadající pod GDPR pro firmy níže uvedené:

 

SportSenses, s.r.o., se sídlem Olšany 51, Olšany, 683 01, IČO: 08429138, zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 113665/KSBR Krajský soud v Brně

 

MySenses, s.r.o., se sídlem Olšany 51, Olšany, 683 01, IČO: 08429588  , zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 113668/KSBR  Krajský soud v Brně

 

V případě, že společnost některá ze společností výše uvedených sdílí vaše osobní údaje s přidruženými osobami v rámci skupiny (dále jen „přidružené osoby“, které zahrnují naše dceřiné společnosti, naši mateřskou společnost a její dceřiné společnosti), stávají se správci údajů také tyto přidružené osoby, jak je blíže uvedeno v těchto Zásadách. Informace o našich přidružených osobách, včetně adres jejich sídel, jsou uvedeny zde.

Výrazy „my“, „nás“ nebo „náš“ použité v těchto Zásadách odkazují na společnost TP optometry s.r.o. anebo její přidružené osoby. Výrazem „vy“, „vás“ nebo „váš“ se rozumí subjekty údajů.

 

C.JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

Typy údajů, které od vás můžeme získat, záleží na způsobu, jakým s námi komunikujete (např. jak používáte naše internetové stránky), a na účelu zpracování těchto údajů:

Kategorie subjektů údajů

Typ údajů

Účely zpracování

Právní základ zpracování

Zákazníci 

 • vaše jméno

 • vaše adresa (pracovní a soukromá)

 • vaše telefonní čísla (pracovní a soukromá)

 • vaše pracovní pozice

 • vaše nákupní historie

 • datum narození,

 • IČ, DIČ,

 • datová schránka,

 • zdravotní údaje související s výkonem společnosti

 

 • zaslání zboží, které jste od nás zakoupili

 • poskytování služeb, které jste od nás zakoupili

 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně inkasa vašich plateb, zasílání faktur, vyúčtování a upomínek ohledně úhrad

 • zasílání nemarketingových obchodních sdělení

 • zasílání marketingových sdělení (včetně našeho e-mailového newsletteru) ve vztahu k našim produktům nebo službám, pokud jste si tato sdělení vyžádali

 • dodržení našich zákonných a regulačních povinností

 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

 • váš souhlas (pokud byl vyžádán a pokud byl udělen)

Potenciální zákazníci

 • vaše jméno

 • vaše adresa (pracovní a soukromá)

 • vaše e-mailová adresa

 • vaše telefonní čísla (pracovní a soukromá)

 • zasílání marketingových sdělení (včetně našeho e-mailového newsletteru) ve vztahu k našim produktům a službám, pokud jste si tato sdělení vyžádali

 • váš souhlas (pokud byl vyžádán a pokud byl udělen)

Zákazníci (včetně účastníků propagačních akcí)

 • vaše jméno

 • vaše adresa (pracovní a soukromá)

 • vaše e-mailová adresa

 • vaše telefonní číslo (soukromé)

 • bankovní účet

 • IČ, DIČ,

 • datová schránka,

 • zdravotní údaje související s výkonem společnosti

 • organizace propagačních akcí, včetně poskytnutí slev

 • zasílání marketingových sdělení (včetně našeho e-mailového newsletteru) ve vztahu k našim výrobkům a službám, pokud jste si tato sdělení vyžádali

 • dodržení našich zákonných a regulačních povinností

 • váš souhlas (pokud byl vyžádán a pokud byl udělen)

Uživatelé našich webových stránek

 • soubory cookies

 • IP adresa

 • geografické umístění

 • typ a verze prohlížeče

 • operační systém

 • informace o vašich návštěvách a používání našich webových stránek

 • správa našich webových stránek

 • personalizace našich webových stránek

 • možnost využívat služby, které jsou k dispozici na našich webových stránkách

 • dodržení našich zákonných a regulačních povinností

 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

 • váš souhlas (pokud byl vyžádán a pokud byl udělen)

Naše obchodní účely – vaše osobní údaje můžeme rovněž používat pro naše interní obchodní účely (tj. naše oprávněné zájmy), jako např.:

 • evidence, statistické analýzy, interní hlášení a výzkumné účely,

 • šetření případných stížností zákazníků,

 • shromažďování důkazů pro případ sporů nebo hrozících sporů mezi společností a zákazníky,

 • odhalování a prevence podvodných aktivit či jiné trestné činnosti, řízení rizik,

 • zajištění obnovy a následného chodu společnosti po kolapsu systému (např. zálohování),

 • zabezpečení sítě a informací,

 • provozování, vedení a další podpora fungování internetových stránek společnosti, včetně přizpůsobení některých funkcí stránek ke zvýšení vašeho uživatelského komfortu,

 • uchovávání/archivování dokumentů a údajů,

 • ochrana práv, majetku anebo bezpečnosti společnosti, jejích přidružených společností, zaměstnanců a dalších osob,

 • zajištění kvality služeb poskytovaných našim zákazníkům a ostatním subjektům údajů.

 

Jsme přesvědčeni, že riziko, jaké pro vás v souvislosti s vašimi právy na ochranu osobních údajů představuje zpracování těchto údajů s ohledem na oprávněné zájmy naší společnosti, není přehnané nebo přehnaně rušivé. Vaše práva jsou dále chráněna bezpečnostními opatřeními, která spočívají v dodržování řádných ochranných lhůt a provádění bezpečnostních kontrol.

Pokud se rozhodnete osobní údaje neposkytnout, je možné, že nebudeme schopni vámi požadované produkty anebo služby zajistit, popř. jinak splnit účel nebo účely, pro které jsme o vaše osobní údaje žádali.

 

D.JAK A KDY SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE S TŘETÍMI OSOBAMI?

Některé produkty anebo služby poskytované naší společností vyžadují účast třetích osob. Osobní údaje neprodáváme, neposkytujeme za úplatu, nešíříme ani jinak nesdělujeme pro obchodní účely žádným třetím osobám s výjimkou případů, kdy sdílíme informace v rámci naší skupiny, s našimi dodavateli služeb a jinými třetími osobami za účely, které jsou uvedeny v těchto Zásadách: 

 • Sdílení údajů v rámci skupiny

 • Společnost je oprávněna sdílet vaše osobní údaje se svými přidruženými osobami:

 • je-li to nutné k tomu, abychom vám poskytli produkty anebo služby či informace, které požadujete, např. můžeme převést vaše osobní údaje do dceřiných společnosti 

 • pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas (např. udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení od přidružených společností), nebo

 • Sdílení údajů s poskytovateli služeb

 

 

Vaše osobní údaje rovněž sdílíme s našimi externími dodavateli služeb, které pověřujeme poskytováním různých služeb v souvislosti s:

 • dodávkou našich produktů (např. kurýrní služby),

 • marketingovými a reklamními službami (např. marketingové či interaktivní agentury, poskytovatelé služeb marketingového e-mailingu),

 • našimi internetovými stránkami (např. provozování a správa našich internetových stránek), a

 • IT službami a řešeními (např. uchovávání dat, podpora správy databází).

Naše společnost tyto externí poskytovatele služeb pečlivě vybírá a zajišťuje, že vaše osobní údaje jsou přiměřeně chráněny. Všichni naši dodavatelé služeb jsou smluvně vázáni k tomu, že budou poskytnuté osobní údaje používat výhradně pro účely poskytování služeb naší společnosti a že budou dodržovat přiměřená bezpečností opatření k ochraně těchto údajů.

 • Sdílení údajů s ostatními příjemci

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet s:

 • našimi účetními, auditory, právními nebo jinými poradci v případě, že je požádáme o odborné poradenství;

 • jakoukoliv třetí osobou, je-li poskytnutí nebo sdílení vašich osobních údajů nutné ke splnění naší zákonné povinnosti, k ochraně práv, majetku anebo bezpečnosti společnosti nebo některé z jejích přidružených osob, jejích zaměstnanců a dalších osob,

 • jakoukoliv třetí osobou, je-li to nutné na základě požadavku soudního, regulačního nebo úředního orgánu, např. z důvodu splnění soudního příkazu nebo splnění povinnosti dle platného právního či jiného předpisu, nebo

 • investory a dalšími relevantními třetími osobami v případě možného prodeje nebo jiné obchodní transakce týkající se společnosti anebo některé z jejích přidružených osob.

 

 

E.JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Naše společnost v souladu se svými zásadami uchovává vaše osobní údaje po dobu nutnou ke splnění konkrétního účelu, pro které byly získány (např. k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli). Některé osobní údaje však můžeme být povinni uchovávat i déle s ohledem na následující předpoklady:

 • zákonná povinnost či povinnosti podle platných právních předpisů, podle nichž musejí být údaje uchovávány po určitou dobu (např. ke splnění daňových a účetních povinností),

 • založení, uplatnění či obrana právních nároků (např. pro účely případných sporů).

Po dobu, kdy budou naší společností zpracovávány vaše osobní údaje, zajistíme, že bude s vašimi údaji nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Jakmile již nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, zajistíme jejich bezpečné vymazání nebo anonymizaci.

Chcete-li vědět, jak dlouhou uchováváme vaše osobní údaje pro konkrétní účely, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: tomas@tpoptometr.cz Informace o tom, jak dlouho uchováváme soubory cookies, naleznete v našich Zásadách o používání cookies.

 

F.JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?

 

Jsme si vědomi toho, že vaše osobní údaje mohou být důvěrné. Vaše osobní údaje uchováme v důvěrnosti a budeme je chránit v souladu se svými Zásadami ochrany údajů a všemi platnými právními předpisy, včetně Nařízení 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů) („GDPR“).

Zavedli jsme technologická a provozní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným pozměňováním nebo zničením. Tato opatření zahrnují používání firewallů, šifrování, řádnou správu přístupových práv, pečlivý výběr zpracovatelů a další technicky a komerčně přiměřená opatření, abychom poskytli vašim osobním údajům odpovídající ochranu.  V relevantních případech můžeme rovněž vytvářet záložní kopie a používat další prostředky, abychom zabránili náhodnému poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Tato opatření zajišťují odpovídající míru bezpečnosti ve vztahu k  rizikům spojeným se zpracováním a k povaze osobních údajů, které je třeba ochránit.

Upozorňujeme však, že pokud nám předáváte údaje přes internet, nelze nikdy zaručit naprostou bezpečnost. Po veškeré platby, které od vás přijímáme online, použijeme uznávaný systém zabezpečení online plateb.

V případě jakéhokoliv porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které by pro vás případně představovalo závažné riziko, vás budeme bezodkladně informovat.

H.VAŠE PRÁVA

Následující část vysvětluje vaše práva, která můžete uplatnit. Tato různá práva nejsou absolutní a každé z nich je předmětem určitých výjimek nebo předpokladů v souladu s nařízením GDPR a v souladu s dalšími obecně platnými ustanoveními právních předpisů o ochraně údajů.

 • Právo být informován – máte právo získat jasné, přehledné a dobře srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Proto vám informace sdělujeme v těchto Zásadách ochrany údajů a ve všech právních oznámeních nebo podmínkách, které vám poskytujeme.

·Právo na přístup – máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a některé další informace o tom, jak je používáme (podobné informacím v těchto Zásadách). Máte rovněž právo na přístup ke svým osobním údajům na základě vyžádání kopie osobních údajů, které se vás týkají. Tyto kroky uskutečňujeme, abyste byli informováni a mohli zkontrolovat své údaje v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Poskytnutí informací můžete odmítnout, pokud by odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo by mělo jiný nepříznivý dopad na práva jiné osoby.

·Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom přijali opatření na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné (např. pokud ve vztahu k vám chybně vedeme jméno nebo adresu).

 • Právo na výmaz – je známé také jako „právo být zapomenut“ a, jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů, pokud například neexistuje závažný důvod, abychom je nadále používali, nebo pokud je jejich užívání nezákonné. Právo na výmaz však není obecným právem a existují z něj určité výjimky, např. pokud potřebujeme údaje použít při obraně právního nároku nebo abychom mohli splnit zákonnou povinnost.

 • Právo omezit zpracování – máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání svých osobních údajů, když vyhodnocujeme žádost o opravu, případně výmaz. Pokud je zpracování omezeno, můžeme osobní údaje nadále ukládat, ale nemůžeme je již používat.

 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat a znovu použít určité osobní údaje pro své vlastní účely v rámci různých organizací (které jsou samostatnými správci údajů). To se týká pouze vašich osobních údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme s vaším souhlasem a pro účely plnění smlouvy, a to automatizovanými prostředky. V takovém případě vám poskytneme kopii vašich údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo (pokud je to technicky možné) můžeme předat vaše údaje přímo jinému správci údajů.

 • Právo vznést námitku – máte právo vznést kdykoliv námitku vůči určitým typům zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud k takovému zpracování dochází pro účely oprávněných zájmů společnosti TPoptometry s.r.o., jakékoliv přidružené osoby nebo příjemce údajů. Osobní údaje budeme moci nadále zpracovávat, pokud můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování potřebujeme pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků. Pokud máte námitky vůči zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávat.

 • Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování, k němuž došlo před tímto odvoláním souhlasu.

 

G.KONTAKTUJTE NÁS

 

Pokud si chcete vyžádat další informace či uplatnit kterákoliv výše uvedená práva, nebo jste nespokojeni s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese tomas@tpoptometry.cz

Před tím, než vaši žádost vyhodnotíme, můžeme požadovat další údaje, abychom vás mohli identifikovat. Pokud nám požadované údaje neposkytnete, a v důsledku toho vás nebudeme schopni identifikovat, můžeme řešení vaší žádosti odmítnout.

Obecně platí, že na vaši žádost budeme reagovat do jednoho měsíce od jejího doručení. Tuto lhůtu však můžeme prodloužit o další dva měsíce, pokud je to nezbytné s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí, které jste předložili.

Za poskytnutí informací nebo učiněné kroky vám nebudeme účtovat žádné poplatky, s výjimkou případů, kdy:

·si vyžádáte další kopie svých zpracovávaných osobních údajů; v takovém případě vám můžeme naúčtovat své přiměřené administrativní náklady, nebo

·předložíte zjevně nepodložené nebo nepřiměřené žádosti, zejména pokud se bude jednat o opakované žádosti; v takovém případě vám můžeme naúčtovat buď své přiměřené administrativní náklady, nebo řešení žádosti odmítnout.

Pokud nejste s naší odpovědí na svou stížnost spokojeni nebo se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů nesplňuje právní předpisy na ochranu údajů, můžete podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů. Tímto orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jeho nástupce.

 

Přehled přidružených osob společnosti TPoptometry s.r.o.

 

SportSenses, s.r.o., se sídlem Olšany 51, Olšany, 683 01, IČO: 08429138, zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 113665/KSBR Krajský soud v Brně

 

MySenses, s.r.o., se sídlem Olšany 51, Olšany, 683 01, IČO: 08429588  , zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 113668/KSBR  Krajský soud v Brně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o souborech cookie

 

Naše webové stránky používají cookie, abychom Vás byli schopni odlišit od ostatních uživatelů našich stránek. Díky cookie Vám můžeme poskytnout nejlepší možný zážitek při prohlížení našich stránek a zároveň nám poskytují dostatek informací k neustálému zlepšování našeho webu.

Soubory cookie jsou malé soubory, odeslané z webové stránky a uložené v zařízení uživatele, zatímco si uživatel stránku prohlíží.

Evropská směrnice o soukromí a elektronických komunikacích vyžaduje, aby všechny webové stránky, které ukládají cookie na počítačích uživatelů, získali souhlas uživatelů. TP optometry je jí partnerské společnosti přijímá politiku konkludentního souhlasu. To nám umožňuje odvodit souhlas, pokud uživatel nemá blokované cookie.

 

 

Využíváme tyto typy cookies:

Kategorie Cookie

Popis

Nastavení

(funkční cookie)

Používají se k tomu, abychom nastavili správně výchozí jazyk stránky popř. region, kde se nacházíte. Při příští návštěvě našich stránek tak budete mít správně nastaven jazyk a region.

V případě, že bude tento typ cookie blokován, tak budete muset opakovaně zadávat znovu a znovu svou jazykovou preferenci.

Bezpečnostní

Tento typ cookie používáme pro ověření přihlášení uživatele a pro ochranu uživatelů před “krádeží” dat (například z webových stránek - formuláře).

V případě, že jsou bezpečnostní cookie blokovány, tak nebudete mít možnost se přihlásit na naše webové stránky.

Procesní

Tento typ Cookie pomáhá při navigaci na našich webových stránkách.

Jsou-li procesní cookies blokovány, nemusí stránky fungovat podle očekávání.

Analytické

Používáme Google Analytics cookie pro sběr informací o tom, jakým způsobem využívají návštěvníci naše webové stránky. Analytická data nám poskytují informace o tom, jak se naše stránky používají a pomáhají nám v neustálém vylepšování funkcionality našich stránek.

Pokud jsou Google Analytics cookie zablokovány, webové stránky budou i nadále fungovat bez omezení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že obsah na našich webových stránkách může obsahovat odkazy na zdroje třetích stran, které mohou rovněž používat cookie, nad kterými nemáme kontrolu. Proto se tato politika nevztahuje na webové stránky třetích stran.

Cookie můžete blokovat aktivací nastavení svého internetového prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Nicméně pokud budete používat nastavení prohlížeče tak, aby blokoval všechny soubory cookie, tak je možné, že nebudete schopni přistupovat ke všem nebo částem našich webových stránek.

nejen pro profesionály
Profesionální neurovizuální trénink
SportSenses_logo.jpg